Ysbyty Llwynhelyg

WITHYBUSH_SAVE_featured-image.jpg

Mae gan Simon Thomas hanes o lwyddiant wrth ymgyrchu'n frwd dros ddyfodol rhai o wasanaethau hanfodol Ysbyty Llwynhelyg. Mi fydd Simon yn parhau i frwydro dros gyfiawnder ac i gadw'r gwasanaethau cyhoeddus angenrheidiol mor agos i chi, y dinasyddion, ag sy'n bosib.

Dyma beth mae Simon Thomas wedi gwneud dros Ysbyty Llwynhelyg dros y blynyddoedd diwethaf:

The Western Telegraph: Llythr i'w gyhoeddi - 26/11/15

Mae Plaid Cymru yn ddig ac yn siomedig iawn ei bod hi'n edrych yn annhebygol iawn bod gwasanaethau gofal arbennig babanod a gofal pediatrig dros nos am ddychwelyd i Ysbyty Llwynhelyg.

Cyhoeddwyd adroddiad y corff ymchwil llwyddiannus, Cronfa'r Brenin o'r enw 'Ad-drefnu gwasanaethau iechyd - Beth yw'r dystiolaeth?'. Daeth yr adroddiad i gasgliad y gall canoli gwasanaethau iechyd ar gyfer ardaloedd trefol fod yn ddiogel, ond nid ar gyfer ardaloedd gwledig fel Sir Benfro.

Yn ôl astudiaeth o enedigaethau Ffrengig, nid yw'r pellter oddi ar yr uned obstetreg agosach yn cynyddu'r risg o farwolaethau newydd-anedig gan eithrio pellteroedd sy'n fwy na 45 km (Pilkington et al 2014).

Darganfuwyd un astudiaeth o'r Iseldiroedd bod menywod a newidiodd ei statws risg o 'isel' i 'uchel' yn ystod y cyfnod esgor wedi dioddef o ganlyniadau gwaeth; canfu hefyd bod y risg o farwolaeth a niwed yn cynyddu pan mae'r amser trosglwyddo o'r cartref i'r ysbyty yn fwy nag 20 munud.(Ravelli et al 2011).

Mae'r Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant yn amlygu bod rhai teuluoedd wedi cael profiadau erchyll oherwydd amser teithio ychwanegol ac ansicrwydd ynghylch yr angen am drosglwyddiadau, fodd bynnag, nid ydynt yn argymell bod y Gweinidog Iechyd yn ailfeddwl ei benderfyniad dros wasanaethau Llwynhelyg.

Roeddwn yn falch fod arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood yn cytuno gyda mi na fyddai gwasanaethau Llwynhelyg yn cael eu rhoi o dan fygythiad gan Lywodraeth Blaid Cymru.

Mae angen Llywodraeth newydd ar Gymru i roi terfyn ar etifeddiaeth Llafur o fethiant. Byddwn yn darparu'r arweiniad sydd ei angen i gryfhau ein GIG ac i greu a rhannu cyfoeth.

Simon Thomas 

AC dros Ganolbarth a Gorllewin Cymru

Plaid Cymru

 

 

 

st-withybush-sendd-protest.jpg

 

Protest yng Nghynulliad Cymu dros cael gwared ar wasanaethau gofal arbennig Ysbyty Llwynhelyg

Mae AC Plaid Cymru dros Ganolbarth a Gorllewin Simon Thomas wedi protestio yn y Cynulliad Cenedlaethol dros gael gwared ar wasanaethau o Ysbyty Llwynhelyg.

 

Mae Simon Thomas wedi cyflwyno cyfres o gwestiynau i Weinidog Iechyd Cymru am gynlluniau i gael gwared ar yr holl wasanaethau gofal arbennig i fabanod o Ysbyty Llwynhelyg.

 

Mewn e-bost gan Fwrdd Iechyd Hywel Dda i'r AC, maent yn cyfaddef fod y cynlluniau i ddarparu pob gwasanaeth gofal arbennig babanod o Ysbyty Glangwili am ddod i rym ar y 4ydd o Awst, 2014.

Dywedodd AC Plaid Cymru Simon Thomas: "Mae Plaid Cymru yn siomedig nad yw Llywodraeth Cymru na'r Gweinidog Iechyd wedi gwrando ar bobl Sir Benfro. Roedd yr ymdeimlad cryf a'r emosiwn yn amlwg wrth i dorfeydd o ymgyrchwyr ymgynnull tu allan i'r Senedd.

"Bydd Plaid Cymru yn parhau i roi pwysau ar Lywodraeth Cymru wrth alw am atebion ar y gwasanaethau iechyd yn Sir Benfro ac ar draws y Canolbarth a'r Gorllewin."

Cadarnhaodd Bwrdd Iechyd Hywel Dda, yn dilyn cyfres o gyfarfodydd gydag uwch staff clinigol pediatreg, ei bod hi'n amlwg bod yr amseroedd ar gyfer recriwtio yn golygu nad yw'n bosib symud y gwasanaeth yn ddiogel erbyn dechrau mis Awst. Mae'n hanfodol bod unrhyw newidiadau yn cael eu gwneud yn ddiogel, ac felly, mi fydd y newidiadau i wasanaethau pediatrig yn Ysbytai Glangwili a Llwynhelyg yn cael ei gynnal ym mis Hydref ac nid ar yr un pryd a'r newidiadau i wasanaethau mamolaeth a newydd-enedigol.

Ychwanegodd AC Plaid Cymru Simon Thomas: "Mae'r oedi o ran symud y gwasanaeth Pediatrig oherwydd problemau recriwtio yn codi cwestiynau am ddoethineb y syniad o gael gwared ar wasanaethau Llwynhelyg. Mae hefyd yn enghraifft arall o'r angen i recriwtio 1,000 o feddygon ychwanegol, sef cynllun Plaid Cymru."


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.