Effaith toriadau Cyngor Powys i wasanaethau Awtistiaeth yn ddifrifol

30867030850_a3edbb8cac_z.jpg

Mae’r rhiant ac Aelod Cynulliad Simon Thomas wedi beirniadu Cyngor Sir Powys am dorri ar amser staff yn unedau arbenigol ar draws y sir.

Cyngor Sir Powys ac nid ysgolion y Sir sy’n gyfrifol am staffio’r 23 canolfan arbenigol, er mai’r ysgolion sy’n cynnal y canolfannau.

Yn gyffredinol, mae’r cynorthwywyr dysgu yn cael eu talu am 32.5 awr yr wythnos ar y radd uchaf sy’n gysylltiedig gydag ysgolion arbennig yn hytrach nag addysg prif ffrwd. Mae’r sir yn cynnig lleihau hyn i 30 awr.

Rhybuddiodd Lisa Phillips, mam i blentyn sy’n mynychu un o’r unedau, y byddai’r cynlluniau’n effeithio ar blant sy’n mynychu’r canolfannau arbenigol petai’r cynlluniau yn mynd yn ei flaen.

Dywedodd Lisa Phillips:

“Mi fydd y plant yn cael eu heffeithio’n negyddol gan y cynigion hyn gan na fydd darpariaeth na chefnogaeth i gael i’r plant cyn ac ar ôl ysgol, yn ogystal ag amser cinio. Nid yw’r cyngor yn sôn am sut maent am sicrhau bod disgyblion yn derbyn yr help sydd angen arnynt.

“Mae’r cyngor yn gweld yr achos fel mater o arbedion effeithlonrwydd a chost uchel y Cyngor fel cyflogwr. Yn hytrach, dylai cabinet y Cyngor ystyried buddsoddi yn ddinasyddion y dyfodol.

“Sut mae’r gostyngiadau hyn yn cyd-fynd gyda Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol? Mae’r ddeddf yn gosod dyletswydd ar y Cyngor i sicrhau bod Powys yn lle gwell i fyw heddiw ac i bobl y dyfodol.”

Ysgrifennodd Simon Thomas, Aelod Cynulliad y Canolbarth a’r Gorllewin, i’r Cyngor  ar ran ei etholwyr. Dywedodd Simon Thomas:

“Mae Plaid Cymru wedi derbyn sawl cwyn a galwadau o bryder gan etholwyr ynglŷn â’r newidiadau arfaethedig i oriau staffio yn uned Maesydderwen ac Ystradgynlais.

“Dylai’r cyngor ailfeddwl y cynigion gan ystyried yr effeithiau posib o leihau oriau cynorthwywyr dysgu yn y canolfannau arbenigol.

“Mae’r Cyngor wedi derbyn dyraniad o arian sy’n well na’r disgwyl wrth gymharu gyda blynyddoedd blaenorol. Mae’r fargen y greoedd Plaid Cymru gyda Llywodraeth Cymru dros gyllideb ddrafft y Llywodraeth wedi sicrhau £25m ychwanegol i awdurdodau lleol.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.