Cam ymlaen tuag at strategaeth go-iawn i fynd i’r afael â’r diciâu mewn bywyd gwyllt a gwartheg

Ffarm-Jean-featured-image.jpg

Mae’r cam ymlaen gan Lywodraeth Cymru i  ddwyn  gerbron gynllun integredig priodol i fynd i’r afael a’r diciâu mewn gwartheg wedi ei groesawu gan Blaid Cymru.

Bwriad y strategaeth yw rhannu Cymru yn ardaloedd isel, canolig ac uchel o ran y diciâu, gydag agweddau gwahanol  at fynd i’r afael â’r broblem. 

Mewn ardaloedd lle mae’r diciâu yn uchel, bydd yn “ymchwilio ac yn datblygu ffyrdd o dorri’r cylch trosglwyddo rhwng gwartheg a moch daear lle gellir dangos fod moch daear yn cyfrannu at y broblem lle mae heintio cronig mewn buchesi.”

Dywedodd yr Ysgrifennydd Cabinet cysgodol dros Ynni, Newid Hinsawdd a Materion Gwledig, Simon Thomas, AC y Canolbarth a’r Gorllewin:

“Mae’r cyhoeddiad hwn yn gam ymlaen tuag at strategaeth integredig go-iawn i drin y diciâu mewn gwartheg. Yr ydym yn croesawu fod y cysylltiad rhwng y clefyd mewn bywyd gwyllt ac mewn gwartheg yn cael ei gydnabod a bod mesurau’n cael eu cymryd i ymdrin â’r gwactod polisi oedd yno o’r blaen.Rhaid gofalu fod y mesurau a gymerir wedi eu targedu, yn effeithiol ac yn ddyngarol.

“Rydym yn croesawu’r gydnabyddiaeth fod angen agwedd ranbarthol i drin y broblem. Mae heintiadau o’r diciâu mewn gwartheg yn gyson uchel yng ngorllewin Cymru ac yn cynyddu mewn ardaloedd newydd yn Sir Gaerfyrddin.

“Bu Plaid Cymru yn galw ers amser am becyn o fesurau i drin y clefyd, ar sail angen lleol a statws y clefyd. Mae’r datganiad yn crybwyll ymestyn mesurau cadarnach ‘i gynnwys ardaloedd problemus a buchesi lle mae’r diciâu yn torri allan dro ar ôl tro.’

“Rwy’n galw am sicrwydd y bydd profion a chyfyngiadau ar symud yn parhau i fod yn gymesur â statws clefyd ardal.”

Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn ymgynghori ynghylch gostwng y cap ar daliadau iawndal i £5,000 yr anifail, o’r £15,000 yr anifail presennol.

Ychwanegodd AC y Canolbarth a’r Gorllewin, Simon Thomas:

“Bydd y cynnig i gapio iawndal ar £5,000 yr anifail a leddir, toriad o £10,000 o’r cap presennol o £15,000, yn achos pryder i lawer o ffermwyr. Y gobaith yw y bydd agwedd ataliol at y diciâu mewn gwartheg yn y tymor hir yn gostwng nifer yr achosion o’r diciâu mewn gwartheg ac yn golygu na fydd cymaint yn cael ei wario ar iawndal.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.