DYFODOL DISGLAIR I YNNI MOROL HONNAI AC PLAID CYMRU

30867030850_a3edbb8cac_z.jpg

Mynegodd Aelod y Cabinet Cysgodol dros Ynni, Newid Hinsawdd a Materion Gwledig, Simon Thomas ei gyffro am ddyfodol ynni morol yng Nghymru.

Ar ddydd Iau, aeth AC Plaid Cymru dros y Canolbarth a’r Gorllewin i gynhadledd Flynyddol ‘Marine Energy Wales’ yn Abertawe ac roedd yn hapus gyda datblygiadau parhaol y sector ynni adnewyddadwy.

Nododd yr AC Simon Thomas, sydd ar Bwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig Cynulliad Cymru:

“Roedd yn bleser mynychu cynhadledd flynyddol ‘Marine Energy Wales’ a chlywed am y datblygiadau ysbrydoledig sy’n digwydd yn y diwydiant ynni adnewyddadwy.

“Roedd yn gyfle i wrando a siarad ag arbenigwyr y maes a chael gwell dealltwriaeth am werth y diwydiant i Gymru, fel ffynhonnell ynni glân yn ogystal â chreu swyddi.

“Roeddwn yn hapus iawn i weld Llywodraeth Cymru yn ymrwymo i barth arddangos De Penfro, sef y brydles ynni tonnau mwyaf yn y byd. Ond, dim ond y dechrau dylai hyn fod. Mae gan y Canolbarth a’r Gorllewin potensial enfawr ar gyfer y diwydiant hwn a rhaid i Lywodraeth Cymru sicrhau eu bod yn cymryd bob cyfle i fanteisio ar hyn.”

Yn y gynhadledd, rhyddhawyd adroddiad ‘Marine Energy Wales’ ar y diwydiant. Amlinellodd yr adroddiad, “Marine Energy in Wales: Investment, Jobs, Supply Chain 2017” canfyddiadau arolwg y diwydiant a gynhaliwyd gan ‘Marine Energy Wales’ ym mis Ionawr. Diben yr adroddiad oedd rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf ar yr adroddiad blaenorol a gyhoeddwyd yn 2015 gan anelu i ddeall cyfraniad y sector ynni morol hyd yma, cynnig cynlluniau datblygu’r dyfodol a beth y gallai hyn gyfrannu at economi Cymru.

Mae Simon Thomas AC wedi bod yn gefnogwr brwd o ddatblygiadau ynni morol a llanw yng Nghymru ac mae’n credu bod gan Lywodraeth Cymru gyfle euraidd yn y diwydiant:

“Mae adroddiad ‘Marine Energy Wales’ yn profi bod y diwydiant ynni adnewyddadwy morol yn dod â mwy o fuddsoddiad a swyddi i Gymru.

“Mae’r adroddiad yn canfod y bu cynnydd mewn buddsoddiad i mewn i’r sector ynni morol Cymru o dros £23 miliwn ers 2015, gyda’r buddsoddiad presennol yn gyfanswm o £68,300,000. Mae’r sector hwn yn cefnogi 137 o swyddi uniongyrchol llawn amser a 350 o flynyddoedd o gyflogaeth – 101 yn fwy o swyddi na dwy flynedd yn ôl.

“Mae datblygwyr cyfredol sydd yn cymryd rhan weithredol yng Nghymru wedi nodi buddsoddiad disgwyliedig o £1.4 biliwn dros y 5 mlynedd nesaf.

“O Minesota ac Ynni Morlais ym Môn i Marine Power Systems a Wave Hub yn y De, mae’r cwmnïau annibynnol a lleol yma yn helpu creu sector ynni adnewyddadwy cynhwysfawr ac effeithlon a dylai Llywodraeth Cymru gwneud popeth o fewn eu gallu i gynorthwyo pan yn bosibl.

“Rwy’n edrych ymlaen at gydweithio gyda'r busnesau hyn dros y misoedd a’r blynyddoedd sydd i ddod ac rwy’n gyffrous a’n optimistaidd am ddyfodol adnewyddadwy i Gymru.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.