AC Plaid Cymru yn canmol Ysgol o Lanelli am bartneriaeth gymunedol gryf

addysg.jpg

Mae AC Plaid Cymru dros Orllewin a Chanolbarth Cymru, Simon Thomas, wedi canmol Ysgol Gynradd Maes-Y-Morfa i’r cymylau am yr adolygiad disglair a gawsant gan ‘Sefydliad Bevan’.

Cyhoeddodd ‘Sefydliad Bevan’ adroddiad yn ddiweddar, ‘Ar ôl PISA: Oes ffordd ymlaen i addysg yng Nghymru?’ ble bu trafodaeth am set siomedig arall o ganlyniadau PISA yng Nghymru. 

Dangosodd canlyniadau 2016 PISA mai Cymru oedd y perfformiwr salaf yn y Deyrnas Unedig yn y profion addysg byd o hyd.  Yn dilyn y canlyniadau, dywedodd y Cyn Ysgrifennydd Addysg Simon Thomas AC:

“Unwaith eto, mae plant Cymru wedi eu siomi gan Lywodraeth Cymru. Blwyddyn ar ôl blwyddyn, mae Llywodraeth Cymru wedi gado gwelliannau i ni - ond mae canlyniadau addysgiadol Cymru’n parhau i beidio cyrraedd ein disgwyliadau diolch i’r Llywodraeth Lafur a’u camreoli o’r system addysg.”

 

Ond, gwelwyd optimistiaeth yn adroddiad Sefydliad Bevan diolch i waith arbennig ysgolion Cymraeg a’u staff. Mae’r Adolygiad wedi nodi bod Ysgol Gynradd Maes-y-Morfa, Llanelli yn dod i’r amlwg fel enghraifft o bartneriaeth gref rhwng addysg a chymuned.

Cafodd yr Ysgol Gynradd Maes-y-Morfa ei chanmol am ei ffocws pendant ar y plentyn mewn perthynas â lles plentyn a’r broses addysgiadol, rhaglen blynyddoedd cynnar cryf ac arweinyddiaeth ddatblygedig ar y cyd.

Mae Aelod Cynulliad Plaid Cymru'r ardal wedi bod yn fwy na pharod i ganmol yr ysgol a’r staff am eu pwyslais ar gynnwys y teuluoedd, y gymuned a phartneriaid y gymuned:

“Rwy’n credu’n gryf na ddylai addysg ddod i ben ar ôl i’r gloch ganu. Os ydym am wella'r canlyniadau PISA, dylen ni sicrhau bod teuluoedd a chymuned y plant yn ymrwymo i greu amgylchedd ddysgu cyson i’n plant. Mae Ysgol Gynradd Maes-y-Morfa wedi gwneud hyn yn wych.

 “Dylen ganmol y Prifathro, Mr Joe Cudd, yn arbennig. Ers cael ei benodi, mae Mr Cudd wedi goruchwylio materion arian anodd, diswyddiadau staff, mae wedi sefydlu corff llywodraethwyr newydd wrth hyrwyddo a chodi proffil yr ysgol newydd.


“Diolch i Mr Cudd a’i staff, mae’r disgyblion yn cyflawni mwy. Mae’r ysgol hefyd wedi prynu tŷ tu fas i’r ysgol sydd i’w ddefnyddio fel canolfan ymgysylltu deuluol sydd yn hybu ymgysylltiad rhieni a theuluoedd o fewn yr ysgol wrth gynnig amrywiaeth eang o gyrsiau a rhaglenni a fydd yn cefnogi’r disgyblion gartref yn ogystal ag yn eu cymuned.

“Hoffwn ddiolch i Mr Cudd a’i staff am eu hymdrechion diddiwedd i wella bywydau disgyblion Ysgol Gynradd Maes-y-Morfa.

“Mae gan yr ysgol berthynas wych â ‘Cymunedau yn Gyntaf’ sydd yn galluogi cyfathrebu rheolaidd ac allgymorth rhwng y staff, disgyblion, rhieni ac aelodau o’r gymuned.

Yn anffodus, mae Llywodraeth Llafur Cymru wedi dod a’r rhaglen ‘Cymunedau yn Gyntaf’ i ben heb unrhyw gynllun amgen i gymryd ei le.  Mae ‘Cymunedau yn Gyntaf’ wedi bod yn gefn i deuluoedd mewn ardaloedd difreintiedig fel Llanelli ac mae wedi gwella cyfleoedd y trigolion lleol ers blynyddoedd.

Mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru roi tystiolaeth glir a phendant tu ôl i’w penderfyniad i ddod â ‘Chymunedau yn Gyntaf’ i ben ac mae’n rhaid sefydlu rhaglen amgen i sicrhau bod plant a chymunedau fel Maes-y-Morfa ddim yn cael eu diystyru diolch i wallau Llywodraeth Cymru.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.