Llywodraeth Cymru yn cyfaddef methiant dros lygredd aer

Enillodd yr ymgyrchwyr amgylcheddol ClientEarth drydydd achos heddiw yn erbyn llywodraeth San Steffan dros lefelau anghyfreithlon a niweidiol y DG o lygredd aer.
Mae’r dyfarniad yn golygu bod yn rhaid i Lywodraeth Cymru gyflwyno cynllun eleni i gwrdd â therfynau cyfreithlon o lygredd aer.

Simon_Thomas_official_for_website.jpg

Cyfaddefodd Llywodraeth Cymru mewn gwrandawiad yn yr Uchel Lys ym mis Ionawr fod eu methiant i gynhyrchu cynllun yn anghyfreithlon.
Dywedodd yr Ysgrifennydd Cabinet cysgodol dros Ynni, Newid Hinsawdd a Materion Gwledig, Simon Thomas:
“Mae Plaid Cymru yn croesawu’r dyfarniad hwn, yn enwedig y ffaith fod y Llywodraeth Lafur yng Nghymru wedi cyfaddef fod y methiant i gynhyrchu cynllun yn anghyfreithlon. Credwn y dylid ystyried llygredd aer fel mater iechyd cyhoeddus, ac fe wnaethom geisio gosod y cyfrifoldeb ar Lywodraeth Cymru i gyhoeddi strategaeth llygredd aer cenedlaethol, i gyhoeddi canllawiau am rybuddio trigolion am lygredd aer ac i fonitro ansawdd aer y tu allan i ysgolion ac ar lwybrau teithio llesol. Yn anffodus, pleidleisiodd Aelodau Cynulliad Llafur yn erbyn cynigion Plaid Cymru yn Neddf Iechyd Cyhoeddus (Cymru).”
“Mae’r rhan fwyaf o lygredd aer lleol yn cael ei achosi gan allyriadau o gerbydau ar y ffordd. Mae cerbydau disel yn gyfranwyr mawr i nitrogen deuocsid mewn ardaloedd trefol. Dangosodd Plaid Cymru ei ymrwymiad i helpu pobl i symud o gerbydau disel brwnt i geir glanach trwy sicrhau £2m yn y gyllideb Gymreig i seilwaith cerbydau trydan.”
Cadarnhaodd y Cwnsler Cyffredinol yn gynharach y mis hwn pan gafodd ei gwestiynu gan Simon Thomas mai cost achosion llys a ddaeth i ran Llywodraeth Cymru ar bwnc llygredd aer oedd £20,486.30 mewn costau cyfreithiol allanol ers Mai 2016.
Rhaid i’r weinyddiaeth Lafur yn awr gynhyrchu cynllun i gwrdd â therfynau cyfreithlon llygredd aer yng Nghymru cyn gynted ag sydd modd.
Rhaid llunio cynllun drafft erbyn 30 Ebrill 2018 a chynllun terfynol erbyn 31 Gorffennaf 2018.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • published this page in Newyddion 2018-02-22 23:48:27 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.