Pwyso eto am Fand Eang i bentrefi gwledig Gwynedd

simon_llanfrothen.jpg

Mae’r Cynghorydd Gareth Thomas, Penrhyndeudraeth a Chyngor Cymuned Llanfrothen yng Ngwynedd yn galw ar Lywodraeth Cymru a chwmni BT i gyflymu'r gwaith angenrheidiol i gael cyfleusterau Band Eang Ffibr i bentrefi Croesor a Rhyd.

 

Dywedodd Cynghorydd Plaid Cymru, Glyn Griffiths, Cadeirydd Cyngor Cymuned Llanfrothen:

"Mae'r Cyngor wedi cysylltu nifer o weithiau gyda BT a'r Llywodraeth i ofyn i'r gwaith o gysylltu'r ddau bentref gwledig yma gael ei wneud ar fyrder. Mae trigolion yr ardal o dan anfantais fawr gan fod eu cysylltiad i'r we mor araf."

 

Mewn cyfarfod brecwast a drefnwyd gan Undeb Amaethwyr Cymru mewn caffi yn Llanfrothen trafodwyd y mater gydag Aelod Cynulliad Plaid Cymru, Simon Thomas.

 

Dywedodd Cynghorydd Gareth Thomas sy’n cynrychioli trigolion yr ardal ar Gyngor Gwynedd "Mae cael Band Eang yn greiddiol i fywyd erbyn hyn, nid yn unig fel cyfrwng cyfathrebu personol, ond i fusnesau yng nghefn gwlad. Mae band eang cyflym yn agor y drws i gwsmeriaid busnes gwledig ac yn hanfodol wrth rannu gwybodaeth, derbyn archebion, marchnata a thrafod materion ariannol.

 

Mae’r rhan fwyaf o Wynedd wedi derbyn cysylltiad i Fand Eang cyflym ers peth amser ac mae'n hen bryd i'r pentrefi gwledig yng Nghroesor a Rhyd dderbyn yr un cyfleuster"

 

Dywedodd Simon Thomas AC, Ysgrifennydd y Cabinet Cysgodol dros Ynni, Newid Hinsawdd a Materion Gwledig:

“Mwynheais y cyfle i fynychu brecwast fferm yn Llanfrothen ac wrth drafod gyda thrigolion yr ardal, roedd un mater yn codi ei ben yn llawer rhy aml. Y diffyg yn narpariaeth Band Eang yn ein cymunedau gwledig.

 

“Rwyf wedi gofyn cwestiynau yn gyson i Lywodraeth Cymru a BT ar ran etholwyr fel Aelod Cynulliad. Fel Aelod y Cabinet Cysgodol dros Faterion Gwledig, teimlaf fod Band Eang yn hanfodol bwysig i sicrhau economi llewyrchus i Gymru.

 

“Os rydym o ddifri am sicrhau economi llewyrchus ar draws Cymru, gan gynnwys ein hardaloedd gwledig, rhaid i ni sicrhau bod gan bob rhan o Gymru Fand Eang dibynadwy.”

 

Yn ôl Cynghorydd Gareth Thomas:

“Hoffwn ddiolch i Undeb Amaethwyr Cymru a’i haelodau gweithgar am gynnig y cyfle i ni drafod y materion pwysig yma yn ystod eu brecwast fferm blynyddol.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.