Plaid Cymru’n Galw am Weledigaeth Newydd i Sicrhau Economi Gryfach

25376781370_b7c3bf68da_n.jpg

Dydd Mercher diwethaf, arweiniodd Plaid Cymru ddadl ar lawr y Senedd  ynglŷn â’r angen i gryfhau economi Cymru wedi’r Refferendwm UE.

Cyflwynwyd cynnig yn enw’r Aelod Cynulliad dros y Canolbarth a’r Gorllewin Simon Thomas ar ran yr Wrthblaid Swyddogol – Plaid Cymru:

“Wrth gyflwyno’r ddadl hyn a chyhoeddi Rhaglen yr Wrthblaid, mae Plaid Cymru yn ceisio ymateb i’r angen enfawr sydd gennym yng Nghymru. Nid oedd y rhai sydd mewn pŵer na’r rhai oedd yn gyfrifol am alw’r refferendwm ar ddyfodol ein haelodaeth o'r Undeb wedi rhagweld y canlyniad o gwbl. Nid oeddent wedi gweithio’n rhagweithiol na meddwl am y goblygiadau posib i lywodraethau datganoledig megis Cymru.

“Ni ddylai Cymru golli allan wrth i ni ymadael a’r Undeb Ewropeaidd. Dyna pam mae Plaid Cymru wedi galw ar y Cynulliad Cenedlaethol a Llywodraeth Cymru i flaenoriaethu amddiffyn Cymru rhag y problemau posib all godi drwy adael yr UE a blaenoriaethu cau’r bwlch ffyniant rhwng Cymru a gweddill y DU.

Rydym hefyd am alw ar Lywodraeth Cymru i greu Asiantaeth Datblygu Cymru i’r 21ain Ganrif a Chomisiwn Seilwaith Cenedlaethol. Mi fydd y polisïau hyn, a luniodd rhan o Faniffesto Plaid Cymru, yn helpu ni i werthu Cymru, ein cynnyrch a’n syniadau i weddill y Byd yn ogystal â chynllunio, ariannu a chyflwyno trafnidiaeth, telathrebu, egni a seilwaith gwyrdd i Gymru.

Siaradodd yr ACau Adam Price a Llyr Gruffydd o Blaid Cymru yn gryf ar yr angen am gynllun economaidd i Gymru yn y sectorau seilwaith ac addysg tra bod yr AC Dr. Dai Lloyd wedi dadlau’r achos dros gynyddu’r lefelau Caffael i fusnesau sydd wedi’u lleoli yng Nghymru.

Roedd yr Aelod Cabinet yr Wrthblaid dros Ynni, Newid Hinsawdd a Materion Gwledig Simon Thomas AC yn awyddus i ddadlau dros y defnydd o Ynni Adnewyddadwy i gryfhau economi Cymru:

“Does dim dwywaith bod Cymru wedi syrthio tu ôl gweddill Ewrop yn ein heffeithiolrwydd fel Cenedl i ddefnyddio ynni adnewyddadwy.

 

“Mae gan Gymru potensial anhygoel i ddefnyddio ynni adnewyddadwy yn effeithiol. Mae gennym 1,200 filltir o arfordir gogoneddus sydd wedi llenwi’u gyda porthladdoedd môr dwfn sy’n bwysig dros ben wrth ddatblygu a dal ynni. Gall ynni moroedd Cymru fod werth dros £3.7 biliwn i economi’r DU erbyn 2020, ac wrth gwrs mae’r potensial ar gyfer Morlyn Llanw Bae Abertawe yn enfawr.

“Mae’n hanfodol bod Llywodraeth Cymru yn rhoi pwysau ar San Steffan i danlinellu’r potensial eithriadol sydd gan brosiect Morlyn Llanw Bae Abertawe i Gymru. Dyma ein cyfle ni i ail-lunio Cymru fel arweinwyr y Byd ar Ynni Adnewyddadwy.

 

“Mae Llywodraeth Cymru wedi ymateb yn araf ac yn aneffeithiol yn dilyn canlyniad y Refferendwm. Ond, roedd Plaid Cymru yn barod amdani. Rydym yn siomedig gyda’r canlyniad, ond, fel y blaid sy’n cynrychioli Cymru, a Phlaid sy’n ceisio cynrychioli pob rhan o Gymru, rydym am sicrhau ein bod yn cymryd y cyfleoedd gorau posib o’r sefyllfa bresennol.

 

“Mi fyddwn yn parhau i weithio’n adeiladol gyda Llywodraeth Cymru. Mae gennym drefniadau mewn lle gyda’r Llywodraeth i geisio cyflwyno ein syniadau, ond rydym hefyd am arwain y Genedl yn y ffordd rydym yn ymateb i’r sefyllfa bresennol.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.