Aelodau Etholedig Dwyfor Meirionnydd yn mynnu gweithredu dros gysylltedd band-eang gwael

30867030850_a3edbb8cac_z.jpg

MAE PENTREF DWYFOR MEIRIONNYDD AR BEN Y TABL AR GYFER Y CYFLYMDER LAWRLWYTHO BAND-EANG ISAF YN Y DU.

Mae data newydd ar gyflymder band eang wedi datgelu bod dau bentref yn Nwyfor Meirionnydd gyda’r isaf yn y Deyrnas Unedig ar gyflymder lawrlwytho band eang.

Mae ffigurau a gyhoeddwyd gan Lyfrgell y Tŷ Cyffredin wedi datgelu bod Abererch ar y brig gyda’r cyflymder lawrlwytho arafaf yn y Deyrnas Unedig gyda 2.7Mb/s gyda Thudweiliog yn ail gyda 4.7Mb/s. Mae saith allan o’r deg ardal sydd â’r cyflymder band eang arafaf yng Nghymru.

Mae’r AS lleol o Blaid Cymru Liz Saville Roberts wedi dweud bod deiliaid gwledig yn dioddef yn anghyfartal pan mae’n dod i gyflymder band eang, gan groesawu’r gwahaniad rhwng BT ac Openreach fel cyfle i ‘fuddsoddi’n wirioneddol yn seilwaith digidol Cymru’ fel nad oes un cartref neu fusnes yn cael ei adael ar ôl.

Mae dros hanner o ddeiliaid yn yr etholaeth (50.9%) yn derbyn cyflymder band eang  sydd o dan 10Mb/s, sef yr isafswm derbyniol o gyflymder lawrlwytho fel y gosodwyd gan Lywodraeth San Steffan yn y Bil Economi Ddigidol. Mae ffigurau hefyd yn dangos bod 7.1% o ddeiliaid Dwyfor Meirionnydd yn derbyn y cyflymderau isaf posib (o dan 2Mb/s) wedi’i gymharu gyda chyfartaledd y DU o 2.9%.

Mae gan Ddwyfor Meirionnydd cyflymderau lawrlwytho sydd yn is na’r cyfartaledd ac argaeledd cyflymu (superfast) na chyfartaledd y DU. Mae pentrefi eraill megis Rhydaman, Harlech, Llanfrothen a Botwnnog hefyd wedi cael eu hamlygu gan etholwyr fel ardaloedd â phryderon band eang.

Dywedodd Liz Saville Roberts AS:

“Mae’r ffigurau hyn yn atgyfnerthu’r rhaniad anghyfartal rhwng yr ardaloedd sydd gyda mynediad i fand eang cyflymu a’r rheini yn ardaloedd gwledig sy’n brwydro i gyrraedd llinell sylfaen y Llywodraeth ar gyflymder lawrlwytho.”

“Mae’n syfrdanol bod saith allan o ddeg o’r ardaloedd gwaethaf am gyflymder lawrlwytho yng Nghymru, gyda dau yn fy etholaeth i, Dwyfor Meirionnydd. O’r rhanbarthau sydd wedi’u nodi fel rhai sydd â chyflymderau lawrlwytho syfrdanol o wael, Gogledd Orllewin Cymru yw’r gwaethaf.

“Nid oes gan nifer o fy etholwyr mynediad i’r hyn mae Ofcom yn cydnabod fel y cyflymder band eang sy’n angenrheidiol i ddarparu ‘profiad derbyniol y defnyddiwr, sydd ei angen am dasgau sylfaenol megis pori ar y we, ffrydio a galwadau fideo.

“Mae uwchraddio seilwaith digidol mewn ardaloedd gwledig yn hanfodol i  sicrhau nad yw'r economi wledig yn dioddef yn bellach. Yn amlwg, mae’r sefyllfa bresennol yn anfanteisiol i fusnesau a all wneud i gyflogwyr feddwl dwywaith cyn buddsoddi yn yr ardaloedd hynny.

“Beth sydd angen arnom yng Nghymru yw cydraddoldeb mewn mynediad at seilwaith telathrebu’r wlad. Rwy’n gobeithio bod y gwahaniad rhwng BT ac Openreach am ddod a’r monopoli yn narpariaeth band eang, sydd hyn yn hyn wedi methu cwrdd â’r gofynion penodol o ardaloedd gwledig, i ben.”

 Dywedodd Simon Thomas AC, Aelod y Cabinet Cysgodol yn y Cynulliad dros Faterion Gwledig:

 “Dros y misoedd diwethaf, rwyf wedi cael sawl cyfle i gwrdd â thrafod gyda thrigolion ardaloedd gwledig Cymru. Yn anffodus, yr un broblem sydd yn codi tro ar ôl tro sef y diffyg amlwg yn narpariaeth band-eang yn yr ardal.

 Rwyf wedi gofyn cwestiynau yn gyson i Lywodraeth Cymru a BT ar ran etholwyr fel Aelod Cynulliad ac fel Aelod y Cabinet Cysgodol dros Faterion Gwledig, teimlaf fod Band Eang yn hanfodol bwysig i sicrhau economi llewyrchus i Gymru.

 Nid yw’r ystadegau ar gyflymder band-eang yng Nghymru yn creu syndod gan fod Llywodraeth Cymru wedi methu cwrdd â gofynion a sicrhau bod gan drigolion Cymru wledig mynediad cyson a chyflym i wasanaethau band-eang.

 Os rydym o ddifri am sicrhau economi llewyrchus ar draws Cymru, gan gynnwys ein hardaloedd gwledig, rhaid i ni sicrhau bod gan bob rhan o Gymru Fand Eang dibynadwy.”

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.