Ymgyrchoedd

Ymgynghoriad Amaethyddol wedi Refferendwm yr UE

Ffarm-Jean-featured-image.jpg

Mae Plaid Cymru wedi galw am farn pobl ar gynlluniau sy’n effeithio ar ardaloedd gwledig a chefn gwlad yn dilyn y penderfyniad i adael yr Undeb Ewropeaidd.

 Aelod Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Ynni, Newid Hinsawdd a Materion Gwledig, Simon Thomas, oedd yn lansio’r ymgynghoriad yn stondin Plaid Cymru yn Sioe Môn. 

Meddai Simon Thomas, AC Plaid Cymru dros y Gorllewin a’r Canolbarth: “Mae’r penderfyniad i adael yr Undeb Ewropeaidd yn golygu ffurf wahanol iawn i bolisïau amaethyddol ac amgylcheddol.

“Gallai Llywodraeth Cymru dan arweiniad Plaid Cymru fabwysiadu agwedd ehangach tuag at gefnogi’r Gymru wledig trwy gynnwys cyllid ar gyfer seilwaith band eang a mecanwaith i gefnogi ffermwyr sydd yn cydnabod y gwerth maent yn ddwyn i gynnal yr amgylchedd a’r tirwedd sydd mor werthfawr i ni.

“Mae Plaid Cymru yn barod i frwydro dros ffermwyr a’r economi wledig; gadewch i ni weld a fydd y sawl oedd yn dadlau dros adael yr UE yn cadw at eu haddewidion.

“Buaswn i’n annog pobl i ddweud eu dweud ar yr egwyddorion allai fod yn sail i system gyflawn i gefnogi amaeth Cymru a’r amgylchedd gwledig.”

Mae’r Undeb Ewropeaidd hefyd yn gosod y fframwaith polisi a deddfwriaethol ar iechyd, hylendid a lles anifeiliaid. Ar hyn o bryd, rheoliadau’r UE sydd yn llywodraethu’r rheolaeth dros glefydau, lles anifeiliaid adeg eu lladd, yn ystod eu cludo, a phlismona’r defnydd o anifeiliaid mewn arbrofion gwyddonol. Mae’r UE hefyd yn rheoleiddio allforio a mewnforio anifeiliaid byw.

“Ar hyn o bryd, rydym yn dal yn yr UE ac y mae’r holl reolau a chosbau oedd mewn grym ar Fehefin 23 June mewn grym o hyd.” ychwanegodd Mr Thomas.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Ysbyty Llwynhelyg

WITHYBUSH_SAVE_featured-image.jpg

Mae gan Simon Thomas hanes o lwyddiant wrth ymgyrchu'n frwd dros ddyfodol rhai o wasanaethau hanfodol Ysbyty Llwynhelyg. Mi fydd Simon yn parhau i frwydro dros gyfiawnder ac i gadw'r gwasanaethau cyhoeddus angenrheidiol mor agos i chi, y dinasyddion, ag sy'n bosib.

Dyma beth mae Simon Thomas wedi gwneud dros Ysbyty Llwynhelyg dros y blynyddoedd diwethaf:

The Western Telegraph: Llythr i'w gyhoeddi - 26/11/15

Mae Plaid Cymru yn ddig ac yn siomedig iawn ei bod hi'n edrych yn annhebygol iawn bod gwasanaethau gofal arbennig babanod a gofal pediatrig dros nos am ddychwelyd i Ysbyty Llwynhelyg.

Cyhoeddwyd adroddiad y corff ymchwil llwyddiannus, Cronfa'r Brenin o'r enw 'Ad-drefnu gwasanaethau iechyd - Beth yw'r dystiolaeth?'. Daeth yr adroddiad i gasgliad y gall canoli gwasanaethau iechyd ar gyfer ardaloedd trefol fod yn ddiogel, ond nid ar gyfer ardaloedd gwledig fel Sir Benfro.

Yn ôl astudiaeth o enedigaethau Ffrengig, nid yw'r pellter oddi ar yr uned obstetreg agosach yn cynyddu'r risg o farwolaethau newydd-anedig gan eithrio pellteroedd sy'n fwy na 45 km (Pilkington et al 2014).

Darganfuwyd un astudiaeth o'r Iseldiroedd bod menywod a newidiodd ei statws risg o 'isel' i 'uchel' yn ystod y cyfnod esgor wedi dioddef o ganlyniadau gwaeth; canfu hefyd bod y risg o farwolaeth a niwed yn cynyddu pan mae'r amser trosglwyddo o'r cartref i'r ysbyty yn fwy nag 20 munud.(Ravelli et al 2011).

Mae'r Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant yn amlygu bod rhai teuluoedd wedi cael profiadau erchyll oherwydd amser teithio ychwanegol ac ansicrwydd ynghylch yr angen am drosglwyddiadau, fodd bynnag, nid ydynt yn argymell bod y Gweinidog Iechyd yn ailfeddwl ei benderfyniad dros wasanaethau Llwynhelyg.

Roeddwn yn falch fod arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood yn cytuno gyda mi na fyddai gwasanaethau Llwynhelyg yn cael eu rhoi o dan fygythiad gan Lywodraeth Blaid Cymru.

Mae angen Llywodraeth newydd ar Gymru i roi terfyn ar etifeddiaeth Llafur o fethiant. Byddwn yn darparu'r arweiniad sydd ei angen i gryfhau ein GIG ac i greu a rhannu cyfoeth.

Simon Thomas 

AC dros Ganolbarth a Gorllewin Cymru

Plaid Cymru

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Pont Cleddau

Ymgyrch Aelod Cynulliad i ddileu tollau Pont Cleddau yn dwysáu

Mae Aelod Cynulliad Plaid Cymru dros y Canolbarth a’r Gorllewin Simon Thomas wedi croesawu addewid y bydd Llywodraeth Cymru yn adolygu effaith tollau Pont Cleddau ar fusnesau yn Sir Benfro.

Holodd Simon Thomas, AC Plaid Cymru, Weinidog yr Economi am effaith y tollau ar gwmnïau lleol yn y Cynulliad Cenedlaethol.

 

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.