AC yn ymateb i ddatganiad Llywodraeth Cymru ar ffliw adar

simon_gynhad.jpg 

Mae Aelod y Cabinet Cysgodol dros Ynni, Newid Hinsawdd a Materion Gwledig Simon Thomas AC wedi ymateb i ddatganiad Llywodraeth Cymru ynglŷn â sut maent am ymateb i’r achosion pryderus o Ffliw Adar yng Nghymru.

Roedd yr Aelod Cynulliad dros y Canolbarth a’r Gorllewin yn trafod y datganiad yn ystod cyfarfod lawn y Siambr, pan gymerodd y cyfle i ofyn cwestiynau i’r Ysgrifennydd Cabinet dros Faterion Gwledig yn ogystal â chyfleu pryderon ei etholwyr.

Yn Rhagfyr, darganfuwyd Ffliw Adar Hynod o Bathogenic - H5N8 mewn hwyaden wyllt yn Llanelli yn dilyn adroddiadau o’r afiechyd yn Swydd Lincoln ac ar draws Ewrop. Ar y 3ydd o Ionawr, cadarnhaodd y Prif Swyddog Milfeddygol bod ffliw adar yn bresennol mewn haid o ieir a hwyaid mewn iard gefn ym Mhontyberem, Sir Gaerfyrddin. Cadarnhawyd achos newydd o ffliw adar mewn aderyn yng ngwarchodfa RSPB Conwy ar y 9fed o Ionawr.

Dywedodd yr Aelod Cabinet Cysgodol dros Ynni, Newid Hinsawdd a Materion Gwledig:

“Mi fydd yr achosion diweddar o ffliw adar yn achos o bryder i rheini sy’n cadw dofednod ar draws Cymru, yn enwedig yn ardaloedd Llanelli, Pontyberem a Chonwy.

“Mae rhaid i Lywodraeth Cymru sicrhau cyfathrebu cyson gyda rheini sydd yn cadw dofednod a sicrhau eu bod yn ymwybodol o unrhyw ddatblygiadau. Yn ogystal, mae’n hanfodol bwysig bod y Llywodraeth yn cynnal trafodaethau tu hwnt i Gymru, yn y Deyrnas Unedig a’r Undeb Ewropeaidd.

“Mae dofednod yn gyfwerth a 6% o GDP amaeth Cymru, sef tua £1 miliwn. Felly, mae rhaid i Lywodraeth Cymru tawelu meddwl y cyhoedd am ddiogelwch bwyd a chyhoeddi bod angen i bobl fod yn wyliadwrus am adar gwyllt sydd wedi marw.

“Hoffwn ddiolch i staff Llywodraeth Cymru, y Prif Swyddog Milfeddygol a’r Cynghorau Lleol am eu gwaith caled a chydlynant  dros gyfnod y Nadolig.”

Gwnaeth yr AC o Blaid Cymru cymryd y cyfle i danlinellu pwysigrwydd y sector wyau buarth i economi Cymru:

“Mae wyau buarth yn bwysig dros ben i Gymru, hyd yn oed yn fwy pwysig na’r sector yn Lloegr. Mae’r sefyllfa bresennol yn gallu effeithio’r sector yn negyddol. Mae’n bosib bod cynhyrchwyr yr wyau buarth yn amharod i gadw’r dofednod dan-do am gyfnod mor hir ac ar ôl 20 wythnos, mae modd colli categori’r wyau buarth wrth i’r dofednod parhau dan-do.

“Mae’n bosib i’r cyfnod parhaus dan-do effeithio’n ddifrifol ar iechyd a lles yr anifeiliaid. Felly, gofynnais i’r Ysgrifennydd Cabinet pa gamau oeddent am gymryd i sicrhau diogelwch a dyfodol tymor byr y sector yn ystod y cyfnod hwn.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.