Asiantaeth gyflenwi genedlaethol i Gymru

 simon_with_children_3_(2).jpg

Mi fyddai llywodraeth Plaid Cymru yn gwella'r amodau i athrawon cyflenwi er mwyn codi safonau - dyna neges Simon Thomas.

Yn ystod trafodaeth yn y Cynulliad Cenedlaethol ynglŷn ag adroddiad pwyllgor ar athrawon cyflenwi, Mynnodd Simon Thomas, Gweinidog Cysgodol Addysg Plaid Cymru, i'r llywodraeth weithredu.

Mae'r nifer o asiantaethau gyflenwi preifat wedi treblu ers 2000.

Dywedodd yr AC dros y Canolbarth a'r Gorllewin Simon Thomas: "Rwy'n credu fod y system o farchnateiddio'r diwydiant yn methu wrth geisio gwella safonau addysg. Mae athrawon, rhieni a llywodraethwyr wedi dod ataf i sôn am eu pryderon ynglŷn â'r mater. Yn ôl grŵp o Ymddiriedolaeth y Tywysog, mi fyddai stopio defnyddio athrawon cyflenwi yn annog fwy o blant i fynychu'r ysgol.

"Mae Plaid Cymru wedi galw ar Lywodraeth Cymru i sefydlu cydweithrediad cenedlaethol ar gyfer athrawon cyflenwi i sicrhau bod yr arian sy'n cael eu gwario gan ysgolion a chynghorau lleol yn aros yng Nghymru. Nawr gwelwn bwyllgor trawsbleidiol yn argymell system newydd sydd am wella'r amodau ar gyfer athrawon cyflenwi.

"Roedd adroddiad Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg y Cynulliad Cenedlaethol yn cefnogi'r alwad gan Blaid Cymru i helpu athrawon cyflenwi, yn hytrach na rhoi fwy o arian ym mhocedi'r asiantaethau dysgu preifat.

"Rydym wedi galw am Ddatblygiad Proffesiynol Parhaus gorfodol ar gyfer yr holl athrawon, gan gynnwys athrawon cyflenwi.

"Mae'r ffaith fod Llywodraeth Cymru wedi gwrthod cymryd cyfrifoldeb dros y gofynion hyfforddi i athrawon cyflenwi yn gam yn erbyn disgyblion y dosbarthiadau yn ogystal â'r gweithlu addysg.

"Mae angen Lywodraeth newydd ar Gymru sy'n barod i roi terfyn ar yr etifeddiaeth o fethiant gan Lafur. Mae pobl yn crefu am arweiniant gymwys sy'n sicrhau'r dechrau gorau posib i fywydau ein pobl ifanc."

Canfu adroddiad Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg fod athrawon cyflenwi yn cael eu defnyddio yn gyson mewn ysgolion 'yn gynlluniedig a heb eu cynllunio.' Mae athrawon cyflenwi yn cael eu defnyddio'n fwy mewn ardaloedd sydd dan anfantais.

Y rhesymau mwyaf cyffredin dros ddefnydd ysgolion o athrawon cyflenwi oedd ar gyfer absenoldeb o achos salwch (41%) neu i athrawon parhaol ymgymryd â datblygiad proffesiynol (32.9%).

Codwyd pryderon gyda'r pwyllgor ynghylch cymhlethdod y trefniadau ar gyfer athrawon cyflenwi, gydag amrywiaethau rhwng ysgolion, awdurdodau lleol a rhanbarthau. Mae gostyngiadau yng nghyllideb ysgolion wedi arwain at athrawon cyflenwi yn cael eu gorfodi i addysgu dosbarthiadau ar feysydd sydd tu hwnt i'w hyfforddiant a'u harbenigedd.

Darganfu'r Pwyllgor 'y gallai llawer o'r materion a nodwyd cael eu lliniaru pe ceid trefniadau agosach rhwng cyflogwyr athrawon cyflenwi a'r rhai sy'n gyfrifol am ddarparu addysg yn yr ysgol, er enghraifft, trefniadau clwstwr yn cael eu gweithredu gan yr awdurdodau lleol neu gorff cenedlaethol

 

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.